ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลรวมแพทย์
พิษณุโลก
บริการดุจญาติมิตร
ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ

มาตรฐานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

โปรโมชั่น

ข่าวโปรโมชั่นของโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางโรงพยาบาล

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ค่าบริการห้องพัก

ค่าบริการห้องพักผู้ป่วยใน อัตราค่าบริการ

บริการทางการแพทย์

บริการทางการแพทย์

บริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ

สุขภาพและการป้องกันโรค

หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) และสังเกตอาการ     

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

     ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษาเป็นผู้ป่วยนอก โดยได้รับส่วนลดค่ายา 5 % และ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ท่านจะได้รับส่วนลดค่ายา 5% และส่วนลดค่าห้อง 10%

     ผู้ที่สนใจสมัครบัตรสิทธิพิเศษ สามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข การใช้บริการ
     1. กรุณาแสดงบัตรที่แคชเชียร์ทุกครั้งเมื่อชำระเงิน
     2. ผู้ป่วยนอกรับสิทธิส่วนลดพิเศษค่ายา
     3. ผู้ป่วยในรับสิทธิส่วนลดพิเศษค่ายา และค่าห้องพัก
     4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกบัตรนี้ หากมีกรณีอันสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิสัยทัศน์
พันธกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ (MISSION) ให้บริการที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนการแพทย์และการบริการ ในราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้