ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ-สอบถาม

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
ที่อยู่: 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร: 055-219307-16, 055-242574
เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง
E-mail: ruamphat.pl@gmail.com

Ruamphat Pitsanulok Hospital
Address: 224/30 Baromatrailokkanat Rd., Muang Phitsanulok 65000
Tel: 055-219307-16, 055-242574
Time: 24 hours
E-mail: ruamphat.pl@gmail.com