ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมแพทย์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

สูติ-นรีเวชศาสตร์ (Obstetric & Gynecology)
1      นายแพทย์ดนัย สังข์ทรัพย์
2      นายแพทย์ธงชัย พลศรีสุทธิกุล
3      แพทย์หญิงอรรถยา รัตนแก้ว
ศัลยกรรมทั่วไป
1      นายแพทย์นพนันท์ ชื่นชู
2      นายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
3      นายแพทย์วีรพล ราชคำ
4      นายแพทย์วุฒิพงษ์ ใจภักดี
5      นายแพทย์อำพล ซังเอียด
6      แพทย์หญิงชุติมา โสภารัตน์
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
1      นายแพทย์ธนศักดิ์ ทองใบ
2      นายแพทย์ลาภชัย เศรษฐะทัตต์
ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
1      นายแพทย์พิศณุ เรืองฤทธา
2      นายแพทย์รัฐพล ศรีผ่องใส
3      นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล
4      นายแพทย์สุรวุฒิ รุจิราวรรณ
5      นายแพทย์เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร
6      แพทย์หญิงมีนา เพิ่มไทย
ศัลยกรรมระบบประสาท
1      นายแพทย์ธงชัย เลวัน
ศัลยกรรมเด็ก
1      นายแพทย์วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์
อายุรกรรม
1      นายแพทย์ฉัตรชัย ลีละเศรษฐกุล
2      นายแพทย์วิบูล อุทัยแสงสุข
3      นายแพทย์อำไภพล เปลี่ยนประสิทธิ์
4      แพทย์หญิงประพาฬรัตน์ แก้วชมภู
กุมารเวช
1      แพทย์หญิงน้ำทิพย์ อินทับ
2      แพทย์หญิงพรสวรรค์ เจียประเสริฐ
3      แพทย์หญิงสุวรรณี อุทัยแสงสุข
4      แพทย์หญิงสุวรี เดชกิจวิกรม
หู คอ จมูก
1      แพทย์หญิงธนาวรรณ อมรเพชรกุล
จักษุ
1      นายแพทย์ประเสริฐ เจียประเสริฐ
วิสัญญี
1      นายแพทย์นิรันดร์ มั่นคง
2      นายแพทย์รัฐพล แสงรุ้ง
3      นายแพทย์สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์
4      แพทย์หญิงกาบจันทร์ ดุลยคุปต์
5      แพทย์หญิงนัยนา ประดิษฐ์วรคุณ
6      แพทย์หญิงสิริลักษณ์ เวชวินิจ
7      แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์
8      แพทย์หญิงอิศราภรณ์ พูนสวัสดิ์
รังสีวิทยา
1      นายแพทย์ศุภชัย กิติศรีปัญญา
2      นายแพทย์สุรพงศ์ จารวิษฏ์
3      แพทย์หญิงภัทรินทร์ ไพศาลภัทรินทร์
4      แพทย์หญิงวรรณพร เงินบำรุง
เวชปฏิบัติทั่วไป
1      นายแพทย์ธัชชัย ศรีเสน
2      นายแพทย์บริบูรณ์ รักษาแดน
3      นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล
4      แพทย์หญิงนุวัตตา บำรุงไทย
5      แพทย์หญิงโชติกา ชูรักษา
ทันตกรรม
1      ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2      ทันตแพทย์ธนพงษ์ สันติอุดมชัย
3      ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล
4      ทันตแพทย์วัลลภ จันทร์สว่าง
5      ทันตแพทย์หญิงนิตยา เปรมศรี
6      ทันตแพทย์หญิงวัชรา นิลวัชรารัง
7      ทันตแพทย์หญิงศศิธารี นาถ้ำทอง
8      ทันตแพทย์หญิงศันสพร ทองใบ
9      ทันตแพทย์หญิงหทัยรัตน์ เลขะธนะ
ศัลยกรรมตกแต่ง
1      นายแพทย์นิชา ยศวิไล
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
1      นายแพทย์ชยดล นำเอกลาภ