อุบัติเหตุจากรถ พ.ร.บ.คุ้มครองทันที

ฝ่ายสินเชื่อ 087-7358534 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 055-219307-16 (ต่อ 4107,4112) ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...

คำแนะนำการฉีดวัคซีน Moderna : กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ : คำแนะนำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลการศึกษาวิจัยในอนาคต และหากมีการรับวัคซีนนอกเหนือจากแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อาจทำให้มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิประกันวัคซีน ในกรณีที่มีการแพ้วัคซีน อ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2565 »...

ฉันต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันฉีดวัคซีน

» คู่มือการใช้งาน สำหรับการตรวจสอบลำดับ/นัดหมายวัคซีน Moderna มีดังนี้ ตรวจลำดับคิววัคซีน Moderna รอบที่ 2-3  วิธีเข้าสู่ระบบ  วิธีการนัดหมายวัคซีน  วิธีการตรวจสอบนัดหมาย วิธีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย  วิธีการยกเลิกนัดหมาย  วิธีการโอนสิทธิ์ ...

วิธีการโอนสิทธิ์

» คู่มือการใช้งาน สำหรับการตรวจสอบลำดับ/นัดหมายวัคซีน Moderna มีดังนี้ ตรวจลำดับคิววัคซีน Moderna รอบที่ 2-3  วิธีเข้าสู่ระบบ  วิธีการนัดหมายวัคซีน  วิธีการตรวจสอบนัดหมาย วิธีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย  วิธีการยกเลิกนัดหมาย  วิธีการโอนสิทธิ์ ...

วิธีการยกเลิกนัดหมาย

» คู่มือการใช้งาน สำหรับการตรวจสอบลำดับ/นัดหมายวัคซีน Moderna มีดังนี้ ตรวจลำดับคิววัคซีน Moderna รอบที่ 2-3  วิธีเข้าสู่ระบบ  วิธีการนัดหมายวัคซีน  วิธีการตรวจสอบนัดหมาย วิธีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย  วิธีการยกเลิกนัดหมาย  วิธีการโอนสิทธิ์ ...

วิธีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย

» คู่มือการใช้งาน สำหรับการตรวจสอบลำดับ/นัดหมายวัคซีน Moderna มีดังนี้ ตรวจลำดับคิววัคซีน Moderna รอบที่ 2-3  วิธีเข้าสู่ระบบ  วิธีการนัดหมายวัคซีน  วิธีการตรวจสอบนัดหมาย วิธีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย  วิธีการยกเลิกนัดหมาย วิธีการโอนสิทธิ์ ...