ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

พบว่าทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 500,000 คน ในขณะที่ประเทศไทยเรามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึงปีละประมาณ 50,000 คน โดยพบว่าผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีความเสียงต่อการกำเริบของโรคประจำตัว และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ภาวะปอดบวมและส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจจะรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด

ไข้หวัดใหญ่ อาการรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป ไข้สูงมากกว่า ปวดเมื่อยเนื้อตัวมากกว่าและเสี่ยงติอการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าด้วย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza) ซึ่งมีอยู่ 3 สายพันธุ์ คือ เอ, บี, ซี ( A, B, C ) สำหรับสายพันธุ์เอ เราคุ้นเคยในชื่อของ H1N1 และ H3N2 ส่วนสายพันธุ์บี มีการระบาดในประเทศไทย เมื่อหลายปีก่อน และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลและบางรายเสียชีวิต

สำหรับการติดต่อ ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้จากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย การคลุกคลีกับผู้ป่วย หรือแม้แต่การเข้าไปอยู่ในที่สาธารณะผู้คนแออัดจำนวนมากและมีผู้ป่วยปะปนอยู่ การใช้ผ้าปิดปากและจมูก การล้างมือบ่อยๆ อาจะช่วยป้องกันการติดต่อของโรคได้บ้าง แต่การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การฉีดวัคซีนทุกปี อีกทั้งยังเป็นการลดการระบาดของโรคได้ด้วย

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่เสมอ

ทำให้เกิดเชื้อใหม่ในสัตว์และคนเป็นระยะ เป็นเหตุให้ภูมิคุ้มกันโรคที่มีอยู่เดิม อาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อนี้ จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี จึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่ละปีด้วย

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

ได้แก่ เด็กเล้กอายุ 2-5 ปี ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจ หอบหืด ผู้ป่วยโรคเลือด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงตั้งครรภ์ โดยภูมิคุ้มกันนี้จะมีขึ้นหลังฉีดวัคซีนประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่ ห้ามฉีดวัคซีนนี้ เนื่องจากวัคซีนนี้เตรียมจากไข่ไก่ฟัก และผู้ที่มีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดออกไปจนกว่าจะหายจากอาการไข้