แพ็คเกจ ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)  และ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 

สามารถดูรายละเอียดแพ็คเกจได้ ดังนี้

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก