เงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้

– ราคาแพ็คเกจ รวมค่าแพทย์ และค่าพยาบาลในการทำหัตถการส่องกล้องแล้ว
– รวมค่ายาในการเตรียมลำไส้ก่อนส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างแล้ว
– กรณีดมยา คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 9,900 บาท
– กรณีแพทย์สั่งตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซ์เรย์คลื่นปอด,ตรวจคลื่นหัวใจ และค่าตรวจในห้องปฎิบัติการ เช่น CBC,Bun,Cr,Electrolyte คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
– ค่าบริการตรวจส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น (Diagnostic Endoscopy) เท่านั้น หากพบความผิดปกติในการรักษา เช่น ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– หากเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้อง จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
– ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
– การเข้ารับบริการแพ็คเกจอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก