รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่งเหมาจ่าย

1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, CBC, Bun, Cr, UAและElectrolyte เป็นต้น หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
4. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซเรย์ปอด (CXR) และ ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
5. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานและครอบคลุมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
6. รวมค่าทำแผลและค่าตัดไหม หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนการวินิจฉัย
2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
3. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan
4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือกรณีที่มีภาวะไส้ติ่งแตก ไม่สามารถเข้าแพ็คเกจนี้ได้
5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก