ราคาเหมาจ่าบ ( 1 ข้าง ) 60,000 บาท ( จากปกติ 70,000 บาท )

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน ( 1 ข้าง ) เหมาจ่าย

1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด

2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น

3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, CBC, Bun, Cr, UA, ElectrolyteและCoagulogram(PT+INR, PT, INR, PTT) เป็นต้น หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

4. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซเรย์ปอด (CXR),และ ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)

5. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐาน และครอบคลุมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม

6. รวมค่าทำแผลและค่าตัดไหม หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. กรณีผ่าตัดไส้เลื่อน (2 ข้าง) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท **

2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

3. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan

4. ผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน คิดเพิ่มค่าใช้จ่ายตามจริง

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพทย์แผนกศัลยกรรม

1. นายแพทย์วีรพล ราชคำ

2. นายแพทย์เจษฎา พิมพ์รัตน์

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก