เงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ

  1. กรณีนอนพักรักษาเกินจากที่กำหนด มอบส่วนลดค่าห้องพัก 30% สำหรับคืนที่เกิน
  2. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หรือห้องพักแบบ VIP ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  3. กรณีต้องการใช้ข้อเข่ารุ่นฟรีเมี่ยมหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  4. Package การผ่าตัดไม่รวมถึงการรักษาโรคประจำตัวอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งค่ารักษา ค่าบริการและรายการที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเหมาจ่าย (Package) ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

ตรวจสอบเวลาตรวจแพทย์ แผนกศัลยกรรมกระดูก คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก