โปรโมชั่น แพ็คเกจส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยนอกเท่านั้น

ราคาส่องกล้องเริ่มต้น 6,500 บาท  การขยายท่อทางเดินปัสสาวะ (Dilate Urethra) คิดเพิ่ม 1,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ

มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
1. รวมค่าแพทย์ และค่าพยาบาลในการทำหัตถการส่องกล้อง (เช่น ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด, เวชภัณฑ์1, ค่าอุปกรณ์ผ่าตัด ) แล้ว
2. กรณีดมยา คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 9,900 บาท และหากแพทย์สั่งตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซ์เรย์ปอด, ตรวจคลื่นหัวใจ
3. ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น Urine Exam เท่านั้น หากมีการตรวจเพิ่มเติมจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ค่าบริการตรวจส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ  ดังนี้
1. ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยและการพยาบาลก่อนทำหัตถการ
2. ไม่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
3. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
4. ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนในโรงพยาบาล
5. หากเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้อง จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
6. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวหรือการรักษาอื่น ๆ ของผู้ป่วยและค่าทำแผลหลังการส่องกล้อง

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก 

นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก