โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดทำหมันชาย ผู้ป่วยนอกเท่านั้น

ราคาเหมาจ่าย 13,000 บาท (จากปกติ 15,000 บาท)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดทำหมันชาย

มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
1. เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
2. เป็นการผ่าตัดแบบ Local Anesthesia โดยไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น
3. โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว รวม ค่าแพทย์ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครั้งแรก, ค่าหัตถการแพทย์ (DF) ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล,  และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
4. รวมการทำแผล/ตัดไหม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
5. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการดังนี้
1. ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนในโรงพยาบาล
2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวหรือการรักษาอื่น ๆ ของผู้ป่วยและค่าทำแผลหลังการผ่าตัด
3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยง จะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก 

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก