โปรโมชั่น แพ็คเกจขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน

รายละเอียดโปรแกรมขลิบ  ( OPD )   

ผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย 13,000 บาท (จากปกติ 15,000 บาท)

มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
1. เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
2. เป็นการผ่าตัดแบบ Local Anesthesia โดยไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น
3. โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว รวม ค่าแพทย์ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครั้งแรก, ค่าหัตถการแพทย์ (DF) ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล,  และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
4. รวมการทำแผล/ตัดไหม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
5. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการดังนี้
1. ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนในโรงพยาบาล
2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวหรือการรักษาอื่น ๆ ของผู้ป่วยและค่าทำแผลหลังการผ่าตัด
3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยง จะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

รายละเอียดโปรแกรมขลิบ นอนโรงพยาบาล 1 คืน ( IPD )   *แนะนำผู้ป่วยเด็ก

ผู้ป่วยใน เหมาจ่าย 30,000 บาท (จากปกติ 35,000 บาท)

มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
3. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ทรวงอก (CHEST (AP/PA) UPRIGHT) 1 ครั้ง
4. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานดีลักซ์ ราคา 1,600 /คืน และครอบคลุมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
5. รวมการทำแผล/ตัดไหม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
6. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการ ดังนี้
1. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงจะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก