โปรโมชั่น แพ็คเกจเจาะชิ้นเนื้อตรวจหามะเร็งเต้านม

ราคา 4,200 บาท (จากราคาปกติ 5,000)

รายละเอียดการรักษา

มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
1.รวมค่าแพทย์ และค่าพยาบาลในการทำหัตถการเจาะชิ้นเนื้อเท่านั้น
2.ทำหัตถการที่ห้องฉุกเฉิน ( ER ) ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที
3.เป็นเพียงขั้นตอนบริการในการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจเท่านั้น
• โปรแกรม ไม่รวมรายการ ดังนี้
1.ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยและการพยาบาลก่อนทำหัตถการ (400 บาท)
2.ไม่รวม ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
3.ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
4.หากเกิดภาวะแทรกซ้อน จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
5.ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวหรือการรักษาอื่น ๆ ของผู้ป่วย
• หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ
– การพิจารณาใช้โปรแกรม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก