บริการคลอดเหมาจ่ายเพื่อคุณและลูกน้อยที่คุณรัก

“กว่า 2,000 ครอบครัวที่วางใจ

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ใหม่…ของการเป็นแม่”

เงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
  • **ราคาแพ็คเกจดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนคุณแม่ เช่น ครรภ์แฝด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 บาท, ความดันโลหิตสูง และคลอดก่อนกำหนด อันมีเหตุให้นอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
  • **ราคาแพ็คเกจดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้นอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
  • ไม่รวมค่ายาพิเศษที่นอกเหนือจากการคลอดปกติ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  • ในกรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกินระยะพักฟื้น โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในอัตราปกติ และมีส่วนลดค่าห้อง 20% และส่วนลดค่ายา 10%
  • หากมีภาวะโรคแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัว จะไม่สามารถใช้บริการคลอดเหมาจ่ายได้ โดยโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราปกติ และมีส่วนลดค่าห้อง 20% และส่วนลดค่ายา 10%
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง และค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษโดยจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกสูติ-นรีเวช คลิก

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก