แพคเก็จฝากครรภ์คุณภาพ

ฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่จะได้รับการตรวจเลือด

R

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

R

ตรวจหาหมู่เลือด ABO, Rh

R

ตรวจซิฟิลิส VDRL

R

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV

R

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

R

ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย OF, DCIP

เงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

  • การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
  • การแท้งบุตร
  • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  • การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น คลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด ภาวะแท้งคุกคาม
  • การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ
  • การตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • การตรวจหาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม
  • การตรวจ Ultrasound 2 มิติ ที่มากกว่า 3 ครั้ง (ตามความเห็นของแพทย์)

 

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก