ไข้หวัดใหญ่ เป็นแล้วมีโอกาสถึงตายได้

ป้องกันได้ด้วย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

R

ลดความเสี่ยงการป่วยได้ถึง 89%

R

ลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ

R

ไม่ต้องเสียเวลาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก