โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

R

ฉีดครั้งที่ 1

กำหนดวันเองได้

R

ฉีดครั้งที่ 2

หลังจากเข้มแรก 1-2 เดือน

R

ฉีดครั้งที่ 3

หลังจากเข็มแรก 6 เดือน

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

สูติ – นรีเวช

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

สูติ – นรีเวช

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ – นรีเวช

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก