บริการคลอดเหมาจ่ายเพื่อคุณและลูกน้อยที่คุณรัก

“กว่า 2,000 ครอบครัวที่วางใจ

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ใหม่…ของการเป็นแม่”

เงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์
  • กรณีครรภ์แฝด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15,000 บาท จากแพ็คเกจ
  • กรณีมีภาวะแทรกซ้อนคุณแม่ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ, เบาหวาน, อาการรกเกาะต่ำ, ความดันโลหิตสูง และคลอดก่อนกำหนด จะไม่สามารถใช้บริการคลอดเหมาจ่ายได้ โดยโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราปกติ โดยจะมีส่วนลดค่าห้อง 20% และส่วนลดค่ายา 10%
  • กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้ออันมีเหตุให้นอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ โดยในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  • ในกรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกินระยะพักฟื้นที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยยินดีมอบ ส่วนลดค่าห้อง 20 % และส่วนลดค่ายา 10%
  • ไม่รวมค่ายาพิเศษที่นอกเหนือจากการคลอดเช่น ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนทุกชนิด เลือด หรือส่วนประกอบของเลือดชนิดต่าง ๆ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม การตรวจ Ultrasound และการตัดชิ้นเนื้อ รวมถึงการรักษาเพิ่มเติมใด ๆ ในกรณีเกิดภาวะผิดปกติของบุตรแรกเกิดไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งและค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

สูติ – นรีเวช

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

สูติ – นรีเวช

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ – นรีเวช

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก