โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม

กุมารแพทย์

พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ

กุมารแพทย์

นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์

ศัลยแพทย์เด็ก

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก