โปรแกรมตรวจระดับภูมิค้มกันโควิด-19

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด19
เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทาน เชื้อ SARS-CoV-2 ถ้าระดับของภูมิต้านทานมากพอจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกัน 2 แบบ

✅ 1. ตรวจระดับปริมาณภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส Covid-19
เป็นการวัดระดับปริมาณภูมิคุ้มกันในร่างกาย ว่ามีระดับเท่าใดแล้วเท่านั้น ไม่สามารถบอกความสามารถ ในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสได้

✅ 2. ตรวจเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อไวรัส Covid-19 
เป็นการตรวจวัดความสามารถของแอนติบอดี(Antibody)ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์และการเพิ่มจํานวนไวรัสในร่างกายได้

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก