หมายเหตุ : คำแนะนำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลการศึกษาวิจัยในอนาคต และหากมีการรับวัคซีนนอกเหนือจากแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
อาจทำให้มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิประกันวัคซีน ในกรณีที่มีการแพ้วัคซีน

ฉบับล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก