ฝ่ายสินเชื่อ 087-7358534

หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 055-219307-16 (ต่อ 4107,4112)

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก