ค้นหาทีมแพทย์และดูตารางเวลาการทํางานของแพทย์

ค้นหาตามแผนกที่ต้องการ

กุมารแพทย์

พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม

เลขที่ 12524

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.30 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.30 น. - 12.00 น.
พุธ
08.30 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.30 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 15.00 น.
พุธ
12.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 15.00 น.

พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ

เลขที่ 12001

กุมารแพทย์

 • }ลาวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
08.30 น. - 10.30 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
อาทิตย์
18.00 น. - 20.00 น.

พญ.น้ำทิพย์ อินทับ

เลขที่ 22263

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

เลขที่ 13756

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
19.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์

เลขที่ 10710

ศัลยกรรมเด็ก

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.30 น. - 08.30 น.
อังคาร
07.30 น. - 08.30 น.
พุธ
07.30 น. - 08.30 น.
พฤหัสบดี
07.30 น. - 08.30 น.
ศุกร์
07.30 น. - 08.30 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

เลขที่ 9523

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กฤษฎา สระใจ

เลขที่ 21718

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

สูติ – นรีเวช

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

เลขที่ 17014

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

เลขที่ 34035

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.กอบกาญจน์ ชามพูนท

เลขที่ 49297

สูติ-นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

เลขที่ 13663

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
10.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
10.00 น. - 12.00 น.
พุธ
10.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
10.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
10.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ

เลขที่ 8895

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

เลขที่ 24167

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชาติชาย อาจองค์

เลขที่ 12097

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์

เลขที่ 14700

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

เลขที่ 23930

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย

เลขที่ 19388

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

เลขที่ 29727

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

ทันตกรรม

ทพญ.ศันสพร ทองใบ

เลขที่ ท.1394

ทันตกรรม

 • }ลาวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563
 • }ลาวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563
 • }ลาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 • }ลาวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
13.00 น. - 16.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 16.00 น.

ทพญ.ไปรยา เศรษฐะทัตต์

เลขที่ ท.12620

ทันตกรรม

 • }ลาวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563
 • }ลาวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 16.00 น.

ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง

เลขที่ ท.4518

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • Aออกตรวจเฉพาะวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
 • Aออกตรวจเฉพาะวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 18.00 น.

ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ

เลขที่ ท.1722

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • }ลาวันที่ 26 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 16.00 น.

หู คอ จมูก

พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

เลขที่ 34177

หู คอ จมูก

วันที่ 21 ตุลาคม ออกตรวจ
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 17.00 น.
พุธ
12.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 17.00 น.

พญ.พิมลพิมพ์ ปิ่นอินทร์

เลขที่ 48776

หู คอ จมูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 16.00 น.

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

เลขที่ 51854

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
07.00 น. - 12.00 น.
พุธ
07.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
07.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 15.00 น.
พุธ
12.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 15.00 น.

นพ.ธัชชัย ศรีเสน

เลขที่ 42923

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

วันที่ 23 ตุลาคม ออกตรวจ
15.00 น. - 20.00 น.
วันที่ 24 ตุลาคม ออกตรวจ
12.00 น. - 20.00 น.
 • }ลาวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นพ.สารัช ออกตรวจแทน

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
07.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 13.00 น.

พญ.พิริยา สัยงาม

เลขที่ 44060

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
18.00 น. - 20.00 น.

ศัลยกรรม

นพ.เจษฎา พิมพ์รัตน์

เลขที่ 31728

ศัลยกรรม

 • }ลาวันที่ 25 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
12.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.วีรพล ราชคำ

เลขที่ 34251

ศัลยกรรม

วันที่ 25 ตุลาคม ออกตรวจ
08.00 น. - 20.00 น.

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 20.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 20.00 น.
พุธ
12.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.นพนันท์ ชื่นชู

เลขที่ 32148

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

เลขที่ 25513

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.30 น. - 20.00 น.

นพ.วุฒิพงษ์ ใจภักดี

เลขที่ 31776

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ

เลขที่ 8628

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • }ลาวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
12.00 น. - 13.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

เลขที่ 29275

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • }ลาวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
15.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

เลขที่ 28450

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
15.00 น. - 17.00 น.

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

เลขที่ 25717

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 19.00 น.

นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

เลขที่ 28640

ศัลยกรรมกระดูก

 • }ลาวันที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.มีนา เพิ่มไทย

เลขที่ 28552

ศัลยกรรมกระดูก

 • }ลาวันที่ 21-24 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

เลขที่ 35435

ศัลยกรรมกระดูก

 • }ลาวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
16.00 น. - 18.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 17.00 น.

นพ.วิฑูรย์ เตรียมตระการผล

เลขที่ 32773

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
16.00 น. - 18.00 น.

อายุรกรรม

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

เลขที่ 12185

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

 • }ลาวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 • }ลาวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
อังคาร
12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
พุธ
12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
พฤหัสบดี
12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
ศุกร์
12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.

นพ.นฤพนธ์ มนต์ไตรเวศย์

เลขที่ 37760

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 17.00 น.
พุธ
12.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 17.00 น.

นพ.อำไภพล เปลี่ยนประสิทธิ์

เลขที่ 8600

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู

เลขที่ 33991

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.30 น. - 19.30 น.
พุธ
17.30 น. - 19.30 น.
อาทิตย์
16.30 น. - 18.30 น.

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

เลขที่ 35625

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

วันที่ 24 , 31 ตุลาคม ออกตรวจ
13.00 น. - 17.00 น.

เวลาทำงานช่วงเช้า

12 กันยายน 2563
09.00 น. - 13.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 19.00 น.
พฤหัสบดี
17.00 น. - 19.00 น.
อาทิตย์
13.30 น. - 16.30 น.

จักษุแพทย์

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

เลขที่ 11992

จักษุแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

เลขที่ 49416

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • }ลาวันที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

รังสีแพทย์

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

เลขที่ 36259

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรพงศ์ จารีวิษฎ์

เลขที่ 31975

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ศุภชัย กิติศรีปัญญา

เลขที่ 29284

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

เลขที่ 28566

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

เลขที่ 40363

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

วิสัญญีแพทย์

พญ.กาบจันทร์ ดุลยคุปต์

เลขที่ 10353

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

เลขที่ 17026

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์

เลขที่ 13588

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.สิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์

เลขที่ 34686

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000