ค้นหาทีมแพทย์และดูตารางเวลาการทํางานของแพทย์

ค้นหาตามแผนกที่ต้องการ

กุมารแพทย์

พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม

เลขที่ 12524

กุมารแพทย์, กุมารศัลย์แพทย์

 • }ลาวันที่ 7 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 8 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 9 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 10 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.30 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.30 น. - 12.00 น.
พุธ
08.30 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.30 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 15.00 น.
พุธ
13.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 15.00 น.

พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ

เลขที่ 12001

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
08.30 น. - 10.30 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 18.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 18.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 18.00 น.
อาทิตย์
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

เลขที่ 9523

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 11.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 11.00 น.
พุธ
08.00 น. - 11.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 11.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 11.00 น.
เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

หมายเหตุ : หากต้องการตรวจกับนายแพทย์วิโรจน์ กิจจาวิจิตร กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
อังคาร
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
18.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.กฤษฎา สระใจ

เลขที่ 21718

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.น้ำทิพย์ อินทับ

เลขที่ 22263

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

 • }ลาวันที่ 1 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 2 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

เลขที่ 13756

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 • }ลาวันที่ 29 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 31 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
19.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์

เลขที่ 10710

ศัลยกรรมเด็ก

 • }ลาวันที่ 14 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.30 น. - 08.30 น.
อังคาร
07.30 น. - 08.30 น.
พุธ
07.30 น. - 08.30 น.
พฤหัสบดี
07.30 น. - 08.30 น.
ศุกร์
07.30 น. - 08.30 น.
เสาร์
07.30 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

เสาร์
12.00 น. - 13.00 น.

ทันตกรรม

ทพญ.ศันสพร ทองใบ

เลขที่ ท.1394

ทันตกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น.
พุธ
12.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพญ.นิตยา เปรมศรี

เลขที่ ท.1734

ทันตกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น.
พุธ
12.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง

เลขที่ ท.4518

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพ.ธนพงษ์ สันติอุดมชัย

เลขที่ ท.9070

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.

ทพญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ

เลขที่ ท.8301

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

หู คอ จมูก

พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

เลขที่ 34177

หู คอ จมูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 17.00 น.
พุธ
13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.อดิศร ศิริเจริญพันธ์

เลขที่ 17095

หู คอ จมูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงนุวัตตา บำรุงไทย

เลขที่ 51854

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • }ลาวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • Aมีแพทย์ท่านอื่นแทน

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
07.00 น. - 12.00 น.
พุธ
07.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
07.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 15.00 น.
พุธ
12.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 15.00 น.

นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล

เลขที่ 52312

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • }ลาวันที่ 19 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.ธัชชัย ศรีเสน

เลขที่ 42923

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
07.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.บริบูรณ์ รักษาแดน

เลขที่ 42683

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ฐานานุศักดิ์ หาญลิพงศ์

เลขที่ 51819

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กุศล ทองอรุณศรี

เลขที่ 53328

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กษิดิ์เดช ไกรสร

เลขที่ 57151

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ

เลขที่ 54889

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.คฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

เลขที่ 53020

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย

เลขที่ 42704

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ศุภสัณห์ มั่นคง

เลขที่ 57254

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ผาณิต คงมี

เลขที่ 52352

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.โชติกา ชูรักษา

เลขที่ 51817

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.ปรียาฉัตร วันจันทร์

เลขที่ 57203

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธนาคาร สาระคำ

เลขที่ 55180

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.สินีนาฏ เพชรประทุม

เลขที่ 54769

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ณิชากร พัดชุมพร

เลขที่ 54054

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศัลยกรรม

นายแพทย์เจษฎา พิมพ์รัตน์

เลขที่ 31728

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
12.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 20.00 น.

นายแพทย์วีรพล ราชคำ

เลขที่ 34251

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 17.00 น.
พุธ
13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

เลขที่ 25513

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.30 น. - 20.00 น.

นพ.อำพล ซังเอียด

เลขที่ 28463

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
17.30 น. - 20.00 น.

นพ.นพนันท์ ชื่นชู

เลขที่ 32148

ศัลยกรรม

 • }ลาวันที่ 4 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 25 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.วุฒิพงษ์ ใจภักดี

เลขที่ 31776

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.ชุติมา โสภารัตน์

เลขที่ 32246

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

เลขที่ 25717

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 19.00 น.

นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

เลขที่ 28640

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

เลขที่ 28450

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
15.00 น. - 17.00 น.

พญ.มีนา เพิ่มไทย

เลขที่ 28552

ศัลยกรรมกระดูก

 • }ลาวันที่ 26 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

เลขที่ 35435

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
16.00 น. - 18.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 17.00 น.

นพ.ณัฐรุจน์ ชัยพุทธานุกูล

เลขที่ 40352

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.นิชา ยศวิไล

เลขที่ 31861

ศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ

เลขที่ 8628

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • }ลาวันที่ 11 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 12 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
12.00 น. - 13.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

เลขที่ 29275

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • }ลาวันที่ 20 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 21 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
15.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

เลขที่ 28892

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธงชัย เลวัน

เลขที่ 29507

ศัลยกรรมประสาท

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อายุรกรรม

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

เลขที่ 12185

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
อังคาร
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
พุธ
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
พฤหัสบดี
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
ศุกร์
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.

นพ.นฤพนธ์ มนต์ไตรเวศย์

เลขที่ 37760

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 12.00 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
13.00 น. - 17.00 น.
พุธ
13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 17.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 17.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 17.00 น.

นพ.อำไภพล เปลี่ยนประสิทธิ์

เลขที่ 8600

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 16.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู

เลขที่ 33991

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.30 น. - 19.30 น.

นพ.วรพล บูรณโชคไพศาล

เลขที่ 18824

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

เลขที่ 17084

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

เลขที่ 35625

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

 • }ลาวันที่ 24 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 29 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 31 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.30 น. - 19.00 น.
อังคาร
17.30 น. - 19.00 น.
อาทิตย์
13.30 น. - 16.30 น.

จักษุแพทย์

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

เลขที่ 11992

จักษุแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

เลขที่ 49416

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • }ลาวันที่ 12 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 13 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 14 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 19 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 21 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 26 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 28 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

รังสีแพทย์

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

เลขที่ ว.36259

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรพงศ์ จารีวิษฎ์

เลขที่ ว.31975

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ศุภชัย กิติศรีปัญญา

เลขที่ ว.29284

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

เลขที่ ว.28566

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

เลขที่ ว.40363

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

วิสัญญีแพทย์

พญ.กาบจันทร์ ดุลยคุปต์

เลขที่ 10353

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

เลขที่ 17026

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์

เลขที่ 13588

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.สิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์

เลขที่ 34686

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

เลขที่ ว.40363

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

สูติ – นรีเวช

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

เลขที่ 17014

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

เลขที่ 34035

สูติ – นรีเวช

 • }ลาวันที่ 5 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 6 มีนาคม 2563
 • }ลาวันที่ 7 มีนาคม 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ

เลขที่ 8895

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

เลขที่ 13663

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
10.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
10.00 น. - 12.00 น.
พุธ
10.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
10.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
10.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

เลขที่ 24167

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

เลขที่ 23930

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

เลขที่ 29727

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000