ค้นหาทีมแพทย์และดูตารางเวลาการทํางานของแพทย์

ค้นหาตามแผนกที่ต้องการ

กุมารแพทย์

พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม

เลขที่ 12524

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.30 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.30 น. - 12.00 น.
พุธ
08.30 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.30 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 15.00 น.
พุธ
13.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 15.00 น.

พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ

เลขที่ 12001

กุมารแพทย์

 • }ลาวันที่ 3 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
08.30 น. - 10.30 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 18.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 18.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 18.00 น.
อาทิตย์
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

เลขที่ 9523

กุมารแพทย์

หมายเหตุ : หากต้องการตรวจกับนายแพทย์วิโรจน์ กิจจาวิจิตร กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 11.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 11.00 น.
พุธ
08.00 น. - 11.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 11.00 น.
ศุกร์
08.00 น. - 11.00 น.
เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
อังคาร
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
18.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.กฤษฎา สระใจ

เลขที่ 21718

กุมารแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.น้ำทิพย์ อินทับ

เลขที่ 22263

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

เลขที่ 13756

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
19.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์

เลขที่ 10710

ศัลยกรรมเด็ก

 • }ลาวันที่ 3 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.30 น. - 08.30 น.
อังคาร
07.30 น. - 08.30 น.
พุธ
07.30 น. - 08.30 น.
พฤหัสบดี
07.30 น. - 08.30 น.
ศุกร์
07.30 น. - 08.30 น.
เสาร์
07.30 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

เสาร์
12.00 น. - 13.00 น.

ทันตกรรม

ทพญ.ศันสพร ทองใบ

เลขที่ ท.1394

ทันตกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น.
พุธ
12.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพญ.นิตยา เปรมศรี

เลขที่ ท.1734

ทันตกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น.
พุธ
12.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง

เลขที่ ท.4518

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 16.00 น.

ทพ.ธนพงษ์ สันติอุดมชัย

เลขที่ ท.9070

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.

ทพญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ

เลขที่ ท.8301

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

หู คอ จมูก

พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

เลขที่ 34177

หู คอ จมูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 17.00 น.
พุธ
13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.อดิศร ศิริเจริญพันธ์

เลขที่ 17095

หู คอ จมูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงนุวัตตา บำรุงไทย

เลขที่ 51854

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
07.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
07.00 น. - 12.00 น.
พุธ
07.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
07.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 15.00 น.
พุธ
12.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 15.00 น.

นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล

เลขที่ 52312

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • }ลาวันที่ 4 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 11 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 18 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 25 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.ธัชชัย ศรีเสน

เลขที่ 42923

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • }ลาวันที่ 10 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 13 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 14 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
07.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
07.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.บริบูรณ์ รักษาแดน

เลขที่ 42683

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ฐานานุศักดิ์ หาญลิพงศ์

เลขที่ 51819

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กุศล ทองอรุณศรี

เลขที่ 53328

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กษิดิ์เดช ไกรสร

เลขที่ 57151

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ

เลขที่ 54889

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.คฑาวุธ คุ้มเปลี่ยน

เลขที่ 53020

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ภูวดล จตุรวุฒิชัย

เลขที่ 42704

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ศุภสัณห์ มั่นคง

เลขที่ 57254

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ผาณิต คงมี

เลขที่ 52352

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.โชติกา ชูรักษา

เลขที่ 51817

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.ปรียาฉัตร วันจันทร์

เลขที่ 57203

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธนาคาร สาระคำ

เลขที่ 55180

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.สินีนาฏ เพชรประทุม

เลขที่ 54769

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ณิชากร พัดชุมพร

เลขที่ 54054

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศัลยกรรม

นายแพทย์เจษฎา พิมพ์รัตน์

เลขที่ 31728

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
07.00 น. - 12.00 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.
อาทิตย์
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
12.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 20.00 น.

นายแพทย์วีรพล ราชคำ

เลขที่ 34251

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
08.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.00 น. - 12.00 น.
พุธ
08.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 17.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 17.00 น.
พุธ
13.00 น. - 17.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

เลขที่ 25513

ศัลยกรรม

 • }ลาวันที่ 4 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 6 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.30 น. - 20.00 น.

นพ.อำพล ซังเอียด

เลขที่ 28463

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
17.30 น. - 20.00 น.

นพ.นพนันท์ ชื่นชู

เลขที่ 32148

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.วุฒิพงษ์ ใจภักดี

เลขที่ 31776

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.

พญ.ชุติมา โสภารัตน์

เลขที่ 32246

ศัลยกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

เลขที่ 25717

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
18.00 น. - 19.00 น.

นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

เลขที่ 28640

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

เลขที่ 28450

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

ศุกร์
15.00 น. - 17.00 น.

พญ.มีนา เพิ่มไทย

เลขที่ 28552

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

เลขที่ 35435

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
16.00 น. - 18.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 17.00 น.

นพ.ณัฐรุจน์ ชัยพุทธานุกูล

เลขที่ 40352

ศัลยกรรมกระดูก

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.นิชา ยศวิไล

เลขที่ 31861

ศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ

เลขที่ 8628

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

 • }ลาวันที่ 3 มิถุนายน 2563
 • }ลาวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พุธ
12.00 น. - 13.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

เลขที่ 29275

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
15.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
12.00 น. - 20.00 น.

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

เลขที่ 28892

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธงชัย เลวัน

เลขที่ 29507

ศัลยกรรมประสาท

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

อายุรกรรม

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

เลขที่ 12185

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
อังคาร
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
พุธ
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
พฤหัสบดี
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.
ศุกร์
12.30-13.00 น., 18.30-20.30 น.

นพ.อำไภพล เปลี่ยนประสิทธิ์

เลขที่ 8600

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
09.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
09.00 น. - 12.00 น.
พุธ
09.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
09.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
13.00 น. - 16.00 น.
อังคาร
13.00 น. - 16.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
13.00 น. - 18.00 น.
ศุกร์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู

เลขที่ 33991

อายุรกรรม

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.30 น. - 19.30 น.

นพ.วรพล บูรณโชคไพศาล

เลขที่ 18824

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

เลขที่ 17084

อายุรศาสตร์โรคไต

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

เลขที่ 35625

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

เวลาทำงานช่วงเช้า

เวลาทำงานช่วงบ่าย

จันทร์
17.30 น. - 19.00 น.
อังคาร
17.30 น. - 19.00 น.
อาทิตย์
13.30 น. - 16.30 น.

จักษุแพทย์

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

เลขที่ 11992

จักษุแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

เลขที่ 49416

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.

รังสีแพทย์

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

เลขที่ ว.36259

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรพงศ์ จารีวิษฎ์

เลขที่ ว.31975

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ศุภชัย กิติศรีปัญญา

เลขที่ ว.29284

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

เลขที่ ว.28566

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

เลขที่ ว.40363

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

วิสัญญีแพทย์

พญ.กาบจันทร์ ดุลยคุปต์

เลขที่ 10353

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.นิรันดร์ มั่นคง

เลขที่ 17026

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์

เลขที่ 13588

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.สิริลักษณ์ ทูลยอดพันธ์

เลขที่ 34686

วิสัญญีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

เลขที่ ว.40363

รังสีแพทย์

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

สูติ – นรีเวช

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

เลขที่ 17014

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

เลขที่ 34035

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ

เลขที่ 8895

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

เลขที่ 13663

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

จันทร์
10.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
10.00 น. - 12.00 น.
พุธ
10.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
10.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
10.00 น. - 12.00 น.

เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

เลขที่ 24167

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

เลขที่ 23930

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

เลขที่ 29727

สูติ – นรีเวช

เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0


เวลาทำงานช่วงบ่าย

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000