แพทย์
เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางและอนุสาขาต่างๆ ( Sub - board )
เภสัชกร
เปิดรับสมัครเภสัชกร ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง
UR NURSE
เปิดรับสมัคร UR NURSE ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( Full-Time )
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม 2 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก 1 ตำแหน่ง
 • สาขาที่เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

  สูตินรีแพทย์ ( Full-Time )

  กุมารแพทย์ ( Full-Time )

  แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( Full-Time )

 • เงินเดือน

  การันตีขั้นต่ำ    200,000   บาท / เดือน

 • ติดต่อ

  คุณจันทร์ธิภา (รองผู้อำนวยการฯ)

  E-mail : C.Phukiat@gmail.com

 • ตำแหน่ง

  เภสัชกร Full-Time 1 ตำแหน่ง

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • ติดต่อ

  สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
  หรือ E-mail : ruamphat.pl@gmail.com

 • ตำแหน่ง

  UR NURSE 1 ตำแหน่ง

 • รายละเอียดงาน

  1.ทบทวนกระบวนการดูแลรักษา ความสมเหตุสมผลและความถูกต้องตามมาตรฐาน
  2.ประสานงาน บริษัทคู่สัญญา การใช้สิทธิ์ของลูกค้า
  3.งานกิจกรรมอื่นๆของหน่วยงานและโรงพยาบาล

 • คุณสมบัติ

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
  2. มีประสบการณ์ในงานพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีประสบการณ์ในงานพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้าน UR จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. ผ่านการอบรม HA หรือมาตรฐานอื่นๆ
  5. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แและมีมนุษยสัมพันธ์ดีกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  6. มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน
  7. สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์อย่างมากในการพิจารณา

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
  2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ และสำเนาบัตรสมาชิก
  6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
  8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 • ติดต่อ

  สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
  หรือ Inbox 🌍FB : @RuamphatPhitsanulok

 • ตำแหน่ง

  พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม Full-time 2 ตำแหน่ง

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางไตเทียม
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • ติดต่อ

  สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
  หรือ E-mail : ruamphat.pl@gmail.com

 • ตำแหน่ง

  พยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • ติดต่อ

  สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
  หรือ E-mail : ruamphat.pl@gmail.com

 • ตำแหน่ง

  พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก 1 ตำแหน่ง

 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • ติดต่อ

  สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
  หรือ E-mail : ruamphat.pl@gmail.com