⭕ บัตรส่วนลด ⭕

รายละเอียดการใช้บัตรส่วนลด

     ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษาเป็นผู้ป่วยนอก โดยได้รับส่วนลดค่ายา 5 % และ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ท่านจะได้รับส่วนลดค่ายา 5% และส่วนลดค่าห้อง 10%

     ผู้ที่สนใจสมัครบัตรสิทธิพิเศษ สามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่ารักษาพยาบาล


      เงื่อนไข การใช้บริการ

           1. กรุณาแสดงบัตรที่แคชเชียร์ทุกครั้งเมื่อชำระเงิน

           2. ผู้ป่วยนอกรับสิทธิส่วนลดพิเศษค่ายา

           3. ผู้ป่วยในรับสิทธิส่วนลดพิเศษค่ายา และค่าห้องพัก

           4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกบัตรนี้ หากมีกรณีอันสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า          ผู้ที่สนใจสมัครบัตรสิทธิพิเศษ สามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชำระเงินค่ารักษาพยาบาล