เปิดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

รอบจำหน่ายเพิ่มเติม Walk-in ฉีดทันที

🕖 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : รวมค่าบริการวัคซีนโมเดอร์นา และประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองซื้อวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก