UR NURSE

เปิดรับสมัคร UR NURSE ( Full-Time ) แผนกสินเชื่อและ UR NURSE 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

( ถ้ามีประสบการณ์ด้าน UR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

 • เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลวิชาชีพ 5 ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล UR NURSE มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • วันปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลาปฏิบัติงานปกติ 08.00 – 16.00 น.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลา 16.00 – 20.00 น.
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com
FB : @RuamphatPhitsanulok
Line ID : @ruamphat.plk

 

พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER )

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER )

 • Full-Time  1 ตำแหน่ง
 • Part-Time 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1
  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล ER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1
  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพประจำแผนกผู้ป่วยใน
Full-Time หรือ Part-Time  3-5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาลในแผนกสูติกรรมและเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพยาบาลประชาสัมพันธ์ Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์มากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2564

พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ ( ICU )

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยหนัก ( ICU )  Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลไตเทียม

เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-35
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านไตเทียม 2 ปี 
 • หากมีประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

นักเทคนิคการแพทย์

เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครด้วยตนเองโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เวลา 08.30-15.00 น.
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101 หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com  (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

นักรังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
 • มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com  (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล ( Full-Time )  3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ห้องฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ Ward ผู้ป่วยใน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พนักงานขับรถพยาบาล และเวรเปล

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถและเวรเปล ( Full-Time ) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ  25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน  30 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

หมายเหตุ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แม่บ้าน

เปิดรับสมัครแม่บ้าน  4  ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 – 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

หมายเหตุ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000